โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "นิยมไทย"

Wakeup Thailand

รางวัลประชาชนทั่วไป : รางวัลชมเชย

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"รางวัลระดับบุคคลทั่วไป

รางวัล Gold Award
ทีม Blue Happy เรื่อง STATUS

ประเภทบุคคลทั่วไป : ทีม Blue Happy
เรื่อง STATUS โดย คุณปิยะวุฒิ วิมาลา

รางวัล Silver Award
ทีม Ctrl+E เรื่อง Mind Map

ประเภทบุคคลทั่วไป : ทีม Ctrl+E
เรื่อง Mind Map โดย คุณชิณณวรรธน์ วิวัฒนกิจเสรี

รางวัล Bronze Award
ทีม ลมกระซิบไผ่ เรื่อง ครู

ประเภทบุคคลทั่วไป : ทีม ลมกระซิบไผ่
เรื่อง ครู

รางวัลระดับบุคคลทั่วไป : รางวัลชมเชย

ทีม Brain Ranger
เรื่อง บุญสม

โดย คุณณรงค์ชัย ประทุมสุวรรณ

ทีมสิริมงคล ไท ฟิล์ม
เรื่อง สรรค์ - ชาติ

โดย คุณนุชรินทร์ ธรรมรัฐ

ทีม ON THE ROCK
เรื่อง ลมหายใจของชาติ

โดย คุณไพรวรรณ วสันต์รักษ์

รางวัลระดับอุดมศึกษา

รางวัล Gold Award
ทีม วีและมิตร
เรื่อง รถเราล้มระหว่างทาง

ประเภทอุดมศึกษา : ทีม วีและมิตร
เรื่อง รถเราล้มระหว่างทาง โดย คุณวีรวิช เกตุสร้อย

รางวัล Silver Award
ทีม Yindee Production
เรื่อง The Flag

ประเภทอุดมศึกษา : ทีม Yindee Production
เรื่อง The Flag โดย คุณสุภาริตา

รางวัล Bronze Award
ทีม สมองทรงเครื่อง
เรื่อง ดีแต่พูด

ประเภทอุดมศึกษา : ทีม สมองทรงเครื่อง
เรื่อง ดีแต่พูด

รางวัลระดับอุดมศึกษา : รางวัลชมเชย

ทีม เดียวกันซุนทาโก๋
เรื่อง คุณค่า

โดย คุณณัฐศักดิ์ พลศรี

ทีม ลูกช้างเอเชีย
โปรดักชั่น เรื่อง วัน

โดย คุณจาตุรัตน์ รุ่งเรืองเสาวภาคย์

ทีม KIDsteam
เรื่อง เพราะอะไร

โดย คุณสามารถ ลีลาปัญญาชน

ทีม ชฎิล
เรื่อง Big little things

โดย คุณชฎิล สารบูรณ์

เพลง รู้คุณแผ่นดิน